Aktuálne informácie z Európskeho Parlamentu
Lepšia regionálna prepojenosť v EÚ

 

nové prostriedky na cezhraničné projekty v oblasti dopravy, digitalizácie a energetiky od roku 2021

vyčlenenie 60% prostriedkov na ciele v oblasti ochrany klímy

menej byrokracie pri udeľovaní povolení na veľké dopravné projekty

Parlament v stredu schválil modernizovaný Nástroj na prepájanie Európy a vyčlenil nové finančné prostriedky na projekty v oblasti dopravy, digitalizácie a energetiky na roky 2021 – 2027.

Nástroj na prepájanie Európy (NPE), na ktorého novom fungovaní sa Európsky parlament a Rada (ministrov) EÚ dohodli ešte v marci, bude v rokoch 2021 až 2027 hospodáriť s prostriedkami v objeme 30 miliárd eur. Nástroj bude financovať dopravné, energetické a digitálne projekty s európskou pridanou hodnotou. Okrem toho by mal do roku 2030 zaistiť aj včasné dokončenie zásadných transeurópskych projektov, ako je Rail Baltica, infraštruktúra na dobíjanie alternatívnych palív či rozširovanie pokrytia 5G na dôležité dopravné osi.

Poslancom sa podarilo dosiahnuť, že 60% prostriedkov z NPE pôjde na projekty, ktoré prispievajú k plneniu klimatických cieľov EÚ, pričom 15% prostriedkov z energetického piliera bude smerovať na cezhraničné projekty na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Projekty budúcej generácie

NPE pozostáva z troch pilierov: približne 23 miliárd eur je určených na dopravné projekty, 5 miliárd eur na projekty v oblasti energetiky a 2 miliardy eur smerujú na projekty v oblasti digitalizácie. Zhruba 10 miliárd eur, ktoré sú vyčlenené na cezhraničné dopravné projekty, bude pochádzať z Kohézneho fondu a pomôže krajinám EÚ dokončiť chýbajúce dopravné spojenia. Komisia zas na základe kritéria konkurencieschopnosti vyberie projekty zamerané na chýbajúce veľké cezhraničné železničné spojenia. Na ich urýchlené dokončenie bude poskytnutá suma vo výške 1,4 miliardy eur.

V digitálnom sektore sa bude prostredníctvom NPE podporovať rozvoj projektov spoločného záujmu, ako sú bezpečné a vysokokapacitné digitálne siete a systémy 5G, ako aj digitalizácia dopravných a energetických sietí.

Jedným z cieľov nástroja je aj posilnenie interoperability energetických sietí a zabezpečenie súladu projektov, ktoré sa z neho budú financovať, s plánmi EÚ a členských štátov v oblasti energetiky a ochrany klímy.

Urýchlenie realizácie dopravných projektov

Parlament v utorok schválil aj nové pravidlá vzťahujúce sa na transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T), na ktorých sa vopred dohodol s Radou. Legislatívna úprava by mala zjednodušiť postup udeľovania povolení na projekty TEN-T a uľahčiť tak ich dokončovanie. Členské štáty by tiež mali zriadiť kontaktné miesto pre každého predkladateľa projektu a zaistiť, že postup získavania povolení nebude trvať dlhšie než štyri roky.

Vyhlásenia spravodajcov

Spravodajca Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) Marian-Jean Marinescu (EPP, RO) uviedol: „Nástroj na prepájanie Európy zmodernizuje dopravné spojenia všade v EÚ. Pomôže Európe popasovať sa s výzvami v oblasti dekarbonizácie sektora a prispeje najmä k tomu, aby sa slogan o prechode na železničnú dopravu pretavil do reality. Doplnenie chýbajúcich spojení taktiež podporí pohyb ľudí a tovarov.“

Jeho kolega a spoluspravodajca Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) Dominique Riquet(RE, FR) dodal: „Naplnenie cieľov Zelenej dohody nebude možné, ak nezmodernizujeme našu infraštruktúru pre potreby nadchádzajúcej digitálnej a environmentálnej transformácie. Ďalšia generácia Nástroja na prepájanie Európy prichádza v pravý čas, aby túto transformáciu zabezpečila.“

Spravodajkyňa Výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) Henna Virkkunen (EPP, FI) zdôraznila: „Nástroj na prepájanie Európy financuje kľúčovú cezhraničnú prepojenosť a projekty v oblasti obnoviteľnej energie medzi členskými štátmi a Európe umožní skok smerom k digitálnemu a klimaticky neutrálnemu hospodárstvu. Je to nevyhnutné, aby sme zaistili, že si v budúcnosti udržíme konkurencieschopnosť.“

Ďalší postup

Modernizovaný Nástroj na prepájanie Európy vstúpi do platnosti bezprostredne po zverejnení nových pravidiel v Úradnom vestníku EÚ. Pravidlá sa začnú uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára 2021. Členské štáty budú mať dva roky nato, aby vytvorili podmienky na uplatňovanie pravidiel na uľahčenie realizácie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).