Aktuálne informácie z Európskeho Parlamentu
Európsky parlament a LGBT

 

jasný rozpor novej maďarskej právnej úpravy s hodnotami, princípmi a predpismi EÚ

politická cenzúra a postupné podkopávanie základných práv v Maďarsku

potreba naliehavých právnych krokov zo strany Komisie a členských štátov

zastavenie financovania opatrení, ktoré sú v rozpore s hodnotami EÚ

Európsky parlament vo štvrtok dôrazne odsúdil zákon prijatý maďarským parlamentom, ktorý je namierený proti LGBTIQ osobám. Kritizoval tiež demontáž demokracie a právneho štátu v Maďarsku.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 459 (za): 147 (proti): 58 (zdržalo sa hlasovania), čo najdôraznejšie odsúdili nový maďarský zákon zameraný proti LGBTIQ komunite. Legislatívna úprava prijatá maďarským Národným zhromaždením predstavuje podľa nich jasné porušenie základných práv zakotvených v Charte základných práv a v zmluvách EÚ, ako aj právnych predpisov Únie o vnútornom trhu.

Ďalší útok na demokraciu, právny štát a základné práva

Prijatie nového maďarského zákona nie je ojedinelým prípadom, ale skôr ďalším úmyselným a vopred plánovaným príkladom postupného podkopávania základných práv v Maďarsku, kde sa štátom sponzorovaná fóbia voči LGBTIQ komunite a dezinformačné kampane stali nástrojmi politickej cenzúry. Toto porušovanie ľudských práv je súčasťou širšieho politického programu zameraného na rozklad demokracie a právneho štátu vrátane slobody médií, a preto by sa malo považovať za systematické porušovanie hodnôt EÚ.

Medzi najnovšie príklady tohto prístupu patrí zmena maďarskej ústavy tak, aby definovala matku ako ženu a otca ako muža, či de facto zákaz právneho uznania pohlavia transrodových a intersexuálnych osôb, konštatuje uznesenie. Parlament prostredníctvom schváleného textu vyjadril svoj neochvejný záväzok chrániť práva detí a zdôraznil, že podporovanie tolerancie, akceptácie a rozmanitosti by malo slúžiť ako hlavná zásada na zabezpečenie rešpektovania najlepších záujmov dieťaťa.

Výzva na urýchlenú reakciu

Parlament vyzval Komisiu, aby voči Maďarsku okamžite iniciovala zrýchlené konanie o porušení povinnosti. Poslanci tiež očakávajú, že exekutíva EÚ v prípade potreby využije všetky procesné nástroje Súdneho dvora vrátane žiadosti o dočasné opatrenia spojené so sankciami za ich nedodržiavanie.

V prípade nečinnosti Komisie by mali konať členské štáty a vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ, zdôrazňuje uznesenie. Schválený text tiež vyzýva členské štáty, aby v súvislosti s aspektmi, na ktoré sa nevzťahuje právo EÚ, predložili medzištátnu žiadosť Európskemu súdu pre ľudské práva.

Parlament poukázal na dôvody, pre ktoré by voči Maďarsku malo byť za účelom ochrany rozpočtu Únie aktivované nariadenie o podmienenosti prístupu k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Poslanci tiež vyjadrili vážne znepokojenie nad súladom návrhu maďarského plánu na podporu obnovy a odolnosti s právnym poriadkom EÚ.

Plénum vyzvalo Radu a Komisiu, aby urýchlene odblokovali antidiskriminačnú smernicu a začali rokovať o iniciatíve EP na vytvorenie stáleho mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva.

Poslanci tiež vyjadrili obavu, že maďarský zákon sa podobá tzv. ruskému zákonu o propagande proti komunite LGBT z roku 2013. Parlament v tejto súvislosti vyzval Komisiu, aby ďalej skúmala financovanie kampaní zameraných proti LGBTIQ v EÚ.

Rozprava

Krátke zhrnutie stredajšej rozpravy zameranej na situáciu v oblasti právneho štátu a základných práv v Maďarsku a Poľsku nájdete tu. Výňatky z rozpravy si môžete pozrieť tu, videozáznam celej rozpravy je k dispozícii tu.

Súvislosti

Maďarské Národné zhromaždenie dňa 15. júna 2021 schválilo zákon, ktorý pod zámienkou boja proti pedofílii obmedzuje slobodu prejavu a práva detí tým, že zavádza zákaz obsahu s tematikou LGBTIQ v školách, vzdelávacích materiáloch a televíznom vysielaní pre osoby mladšie ako 18 rokov. Nová právna norma bola v maďarskom parlamente prijatá takmer jednohlasne - 157 hlasmi proti jednému. Do platnosti vstúpila 8. júla 2021.