Aktuálne informácie z Európskeho Parlamentu

Prehľad týždňa 08.06.-12.06.2015: 

Poslanci si minútou ticha uctili obete tragédie v Stredozemnom mori.

 
Tento piatok uplynie 30 rokov odo dňa, kedy Španielsko a Portugalsko podpísali prístupové zmluvy k EÚ a vrátili sa do rodiny európskych demokratických národov, uviedol na úvod prvého júnového plenárneho zasadnutia predseda EP Martin Schulz. Nie všetky nádeje tejto historickej chvíle sa naplnili, obe krajiny však zvíťazili v boji s regresívnymi silami a dosiahli stabilitu. Prísľub sily prostredníctvom demokracie a blahobytu pre všetkých a nie iba pre vyvolených zo strany EÚ stále platí, dodal.

 


Martin Schulz podľa vlastných slov verí, že napriek rozdielnym politickým názorom všetkých poslancov EP spája odhodlanie pretaviť politickú a ekonomickú silu EÚ a prísľub jej jednotného trhu v prosperitu a v podporu tvorby pracovných miest pre mladých.

 


Zmeny v programe zasadnutia

Utorok 09.06.2015 - Rozprava a hlasovanie o správe na tému dlhodobého zapojenia akcionárov a riadenia spoločností (spravodajca Sergio Cofferati, S&D, IT) boli presunuté na júlové plenárne zasadnutie. V utorok dopoludnia budú poslanci diskutovať o stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom (spravodajca Gabrielius Landsbergis, EPP, LT).

 

Streda 10.06.2015 - Začiatok rozpravy o prioritách vyjednávaní medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) (spravodajca Bernd Lange, S&D, DE) bol presunutý na 08h00.

 


Odchádzajúci poslanci

Predseda EP Martin Schulz zagratuloval Andrzejovi Dudovi (ECR, PL) k víťazstvu v poľských prezidentských voľbách a uviedol, že jeho kreslo v Európskom parlamente bolo uvoľnené k 26. máju.

 

 
Zmeny pre bezpečnejšie zdravotníctvo v EÚ

Európsky parlament v utorok prijal súbor odporúčaní zameraných na zvýšenie bezpečnosti pacientov. Poslanci okrem iného požadujú viac úsilia v boji proti zvyšujúcej sa odolnosti voči antibiotikám, zodpovednejšie využívanie existujúcich liečebných postupov a podporu inovácií. Zamerali sa tiež na infekcie v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, ktoré postihujú 8 - 12% hospitalizovaných pacientov v EÚ, sú zodpovedné za 37.000 úmrtí ročne a neúmerne zaťažujú obmedzené rozpočty na zdravotníctvo.

"Úsporné opatrenie nesmú byť zavádzané spôsobom, ktorý má dopad na bezpečnosť pacientov,  zamestnancov či odborníkov v nemocniciach," uviedol spravodajca uznesenia Piernicola Pedicini (EFDD, IT). "V Európe zomiera každoročne 25.000 ľudí následkom rastúcej rezistencie voči existujúcim antimikrobiálnym látkam. Musíme preto podporiť výskum nových typov liečiv. V oblasti veterinárnej medicíny je potrebné zamedziť online predaju antimikrobiálnych látok a ich preventívneho využívania," dodal.

Poslanci schválili nelegislatívne uznesenie o bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti v Európe pomerom hlasov 637 (za): 32 (proti): 10 (zdržalo sa hlasovania).Obmedzené výdavky na zdravotníctvo škodia pacientom

Súčasná hospodárska kríza vytvára podľa poslancov zvýšený tlak na rozpočty členských štátov, a má tak vplyv na bezpečnosť pacientov. Parlament preto vyzval členské štáty EÚ, aby bezpečnosť pacientov nebola ovplyvnená úspornými opatreniami a aby systémy zdravotnej starostlivosti zostali primerane financované.


Antibiotiká: Najprv diagnóza, potom predpis

Poslancami navrhnuté opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť zodpovednejšie využívanie antibiotík, zahŕňajú:

• prísne vykonávanie právnych predpisov zakazujúcich poskytovanie antibiotík bez predpisu,

• vykonanie vhodnej mikrobiologickej diagnostiky pred predpísaním antibiotík,

• uplatňovanie zodpovedných marketingových postupov zabraňujúcich konfliktu záujmov medzi výrobcami liekov a osobami, ktoré ich predpisujú a

• zlepšenie informovanosti o monitoringu v oblasti využívania antibiotík a antibiotickej rezistencie a posilnenie kontroly v súvislosti s infekciami v zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

Poslanci tiež vyzvali farmaceutické spoločnosti na zvýšenie investícií do vývoja nových antimikrobiálnych látok a požiadali Komisiu, aby zvážila legislatívny rámec na podporu vývoja nových antibiotík.Veterinárne antibiotiká: Výzva na obmedzenie preventívneho využívania


Poslanci presadzujú zodpovedné využívanie antimikrobiálnych látok vo veterinárnom lekárstve, vrátane medikovaných krmív, povolením ich použitia len na liečbu po lekárskej diagnóze. Na pôde Parlamentu v súčasnosti prebieha diskusia o dvoch návrhoch legislatívnych aktov v tejto oblasti.

Uznesenie požaduje obmedziť používanie antibiotík pre zvieratá postupným ukončením ich profylaktického využívania. Využívanie metafylaxie, teda hromadného podávania liekov zvieratám s cieľom liečiť ochorením postihnuté jedince v chove a predchádzať infikovaniu zdravých jedincov, by malo byť podľa poslancov tiež znížené na minimum.


Súvislosti


Podľa odhadov trpí 8 až 12 % hospitalizovaných pacientov v EÚ v dôsledku nežiaducich udalostí, pričom takmer polovici z týchto udalostí by sa dalo predísť. Najčastejšími nežiaducimi udalosťami sú infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou, udalosti súvisiace s podávaním liekov a komplikácie počas chirurgických zákrokov alebo po nich.


Reakcie slovenských poslancov


"Výrazne zaostáva modernizácia a financovanie zdravotníctva, ako aj európske financovanie vývoja nových liekov. Až 3 milióny pacientov v EÚ ročne utrpí ujmu niekedy až smrť v súvislosti so zdravotníckou starostlivosťou v nemocniciach. Častými sú infekcie spôsobené mikróbmi odolnými na akékoľvek antibiotiká," uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

"Odhaduje sa, že do roku 2050 bude vo svete každoročne umierať 10 miliónov ľudí v dôsledku výskytu nových super baktérií odolných voči všetkým antibiotikám. Spotreba antibiotík na Slovensku je ešte vyššia ako priemer v krajinách OECD. Alarmujúca situácia potrebuje adekvátne riešenia," uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

"Až 8 - 12% hospitalizovaných pacientov EÚ utrpí ujmu, ktorej sa často dalo predísť. Ide o 3 milióny ľudí, pričom údaje sú nepresné a nie vždy aktuálne. Členské štáty v oblasti bezpečnosti pacientov dosahujú nerovnomerný pokrok. Som rada, že Slovensko patrí do skupiny štátov s bezpečnejšou zdravotnou starostlivosťou," uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

"Zabezpečenie lepšej zdravotnej starostlivosti a zvýšenie bezpečnosti pacientov je nevyhnutným krokom pre zlepšenie zdravotného systému. Navyše je nevyhnutné zefektívniť využívanie finančných prostriedkov, ako aj zaistiť zodpovednejšie využívanie existujúcich liečebných postupov a podporovať inovácie," uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

"Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou spotrebou antibiotík. Je dôležité, aby sa pacientom vydávalo len predpísané množstvo antibiotík potrebných na liečbu, a to len v prípadoch, kedy je zrejmé, že je nevyhnutné ich nasadiť. Taktiež je potrebné dohliadať na to, aby sa znížilo používanie antibiotík v potravinárskom priemysle," uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).